aleksandrowjo.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Aleksandrów www.gmina-aleksandrow.pl
Strona główna strona główna 

BIP Jednostek Organizacyjnych Nadzorowanych przez Wójta Gminy Aleksandrów

Nazwa Gminy Aleksandrów
Wójt Gminy
Paweł Mamrot 
Adres Jednostki Nadrzędnej  ul. Aleksandrów 39B, 26-337 Aleksandrów
Kontakt

tel: (0-44) 756 00 27
fax: (0-44) 756 00 14
e-mail: ug@aleksandrow.net.pl

1. Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie
2. Szkoła Podstawowa w Dąbrowie nad Czarną 
3. Publiczne Gimnazjum w Dąbrowie nad Czarną 
4. Szkoła Podstawowa w Skotnikach 
5. Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Tutrystyki
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
7. Gminna Biblioteka Publiczna

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot o danych ujawnionych powyżej.  
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2013-09-02 17:37:13 | Data modyfikacji: 2019-06-11 08:34:24.
Data wprowadzenia: 2013-09-02 17:37:13
Data modyfikacji: 2019-06-11 08:34:24
Opublikowane przez: Administrator BIP
  Biuletyn Informacji Publicznej - aleksandrowjo.bip.gmina.pl